ಲಾಕ್‍ಡೌನ್: ಮಕ್ಕಲೊ ಪಡಿಪು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಪಿನ್ನೆ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮರೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ…

ಕಲಿಞೊ ಜಂಡ್ ತಿಙಂಲ್ಲೂಂಟು ನಙ ಪುದಿಯೊ ನಮೂಂತೊ ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲ್‍ಙ ಅನುಭವಿಕ್ಕೊನಾಯಿಟ್ಟ್ ಬಂತ್. ಪಲ್ಲಿಲ್ ನಿಸ್ಕಾರ, ಜುಮಾ, ತರಾವೀಹ್ ಇಲ್ಲಾತೊ ಅನುಭವ ನಂಕ್ ಪುದಿಯೊ. ಕೊರಿಯ ಆಲ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತನ್ನೊ ಈ ಸೀಕ್‍ಗ್, ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಆಕ್ಯೊ ಸರಕಾರತ್ತ್ ‍ಗ್, ಬೀದಿಲ್ ಚುತ್ತುಂಬೊ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿಯೊ ಪೋಲಿಸ್‍ರಂಕ್...

ಪಲ್ಲಿ ತೊರನ್ನ್ ಇಂತ್ , ಮಿನಾರತ್ತ್ ಲೈಟ್ ಕತ್ಯೋಯಿಂತ್

ಪಲ್ಲಿ ತೊರನ್ನ್ ಇಂತ್ ಮಿನಾರತ್ತ್ ಲೈಟ್ ಕತ್ಯೋಯಿಂತ್ ಅಂಜಿ ವಕ್ತ್ ಬಾಂಗ್ ಕೇಟೋಟಿಂತ್… ಬಾನ್ಯ, ಬ್ಯುಝಿ, ಕುರ್ಫಾತ್ ನಡುಲು ಬೆಲಿಯೊ ಬಿಸಯ ಆಯೊಂಟು ಇಲ್ಲಾಂತ್.. ಬಾಂಗ್ ಕೇಟೆಂಗುಮ್ ಕೇಕಾತ್ತೋ ಕೆಪ್ಪ ಆಯಿಟಿನ್ನ…. ನಿಸ್ಕಾರ ಕೈ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟ್ ನಿಂಡೆಗ್ ಆಯಿರ ಆಲೋಚನೆ .. ತಲೆಲ್ ಬನ್ನೊಂಟು...

ಕೋವಿಡುಮ್ ಪಿನ್ನೆ ಅನಿವಾಸಿಙ

ಗಲ್ಫ್ ಡೈರಿರೊ ಈ ಲೇಖನತ್ಲ್ ನಾನ್ ಊಡೆ ಎಲ್ದುರೊ ಬಿಷಯ ಅನಿವಾಸಿರಙಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತಿಕ್ರ್. ಕೋವಿಡ್ ಚೆಲ್ಡೋ ಮಹಾಮಾರಿ ದುನಿಯಾವುರೊ ಬೆರಪಾಟೊ ಸುರುವಾಯಿತ್ ಆರ್ ತಿಂಙಲ್ ಆಯಿತ್. ಸೋಂಕು ಉಲ್ಲೊ ಆಲ್ಮಾರೊ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರ ಯಾರ ಆಯೊ ಪೋಂಡಲ್ಲಾಮಾರ್ ಕೊರೋಡಿ ಆವುರೊ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದುಮ್ ಕಾಂಡಿಲ್ಲೆ. ಅದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ...

ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ – ಚೆರೆ ಪೆರ್ನಾಲ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಘೋಷಙಲೆ ಪೈಕಿ ಒರು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡೆ ನಾಲ್ ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ರ್ ಚೆರೆ ಪೆರ್ನಾಲ್. ಆ ನಾಲ್‍ಡೆಂಡ್ ಕೊಸಿಪಡೊಗು ನಙಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಒರು ತಿಂಙಲ್ತೆ ಕಠಿಣ ವ್ರತಾಚರಣೆಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಒರುಙಿ ಪಿಡಿಚ್ಚಿಟ್ಟ್ ಪಡಚ್ಚೋಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಎಡ್ಕೊಗು ಪೊಂಡೆ ನಾಲ್ ಅದ್. ಆ ಸಬಬುಲು ಅಂಡತ್ತೆ ಆಘೋಷತ್‍ಗ್ ಒರು...

ಜೋಕು

ಕಾಸಿಮ್: ನಙಲೊ ಬಶೀರ್‍ರೊ ಬಿಸಯೆ ಗೊಂತುಂಡಲಾ ಮಮ್ಮದ್ ? ಮಮ್ಮದ್ : ಇಲ್ಲೆ, ಎಂದ್ರೊ ಬಿಸಯ ? ಕಾಸಿಮ್ : ಕೂಳೂರು ಪೊಲೆರೊ ನಡೂಲು ಒರು ಬೆಲಿಯೊ ಬೋರ್ಡು ಕಂಡೊ ಬಶೀರ್ ಅದ್ರೆ ಓದೊಗು ಬಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕಿಯವುಲ. ದೂರತ್ತ್ ಲ್ ಇನ್ನದ್‍ಲಾಯಿಟ್ಟ್ ಅವೊನುಗು ಅದ್ ಓದೊಗು ಸಮಾ ಕಂಡ್‍ಲ್ಲೆವುಲ. ಕುತೂಹಲತ್ತ್ ಲ್...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed