ಪಲ್ಲಿ ತೊರನ್ನ್ ಇಂತ್ , ಮಿನಾರತ್ತ್ ಲೈಟ್ ಕತ್ಯೋಯಿಂತ್

ಪಲ್ಲಿ ತೊರನ್ನ್ ಇಂತ್
ಮಿನಾರತ್ತ್ ಲೈಟ್ ಕತ್ಯೋಯಿಂತ್
ಅಂಜಿ ವಕ್ತ್ ಬಾಂಗ್
ಕೇಟೋಟಿಂತ್…
ಬಾನ್ಯ, ಬ್ಯುಝಿ, ಕುರ್ಫಾತ್
ನಡುಲು ಬೆಲಿಯೊ
ಬಿಸಯ ಆಯೊಂಟು ಇಲ್ಲಾಂತ್..
ಬಾಂಗ್ ಕೇಟೆಂಗುಮ್
ಕೇಕಾತ್ತೋ ಕೆಪ್ಪ ಆಯಿಟಿನ್ನ….

Masjid Al Takwa - Pumpwell - Around Mangalore - info ...

ನಿಸ್ಕಾರ
ಕೈ ಕೆಟ್ಟಿಟ್ಟ್ ನಿಂಡೆಗ್
ಆಯಿರ ಆಲೋಚನೆ ..
ತಲೆಲ್ ಬನ್ನೊಂಟು ಇಂತ್…
ಸುಜೂದು ಪೋಂಬೊ
ದುನಿಯಾವುಡೊ ಚಿಂತನೆ….
ಅತ್ತಯಿಯ್ಯಾತ್ಲ್ ಪೆಂಞಯಿ
ಮಕ್ಕ ಕೂಟು ಕುಡುಂಬ
ನೋಕುಡಂಕು ನಾನ್ ಒರು ಬೊಂಬ …
ಹಾ ಯೆಂದೊರು ಹಾಲ್
ಮುಂಡತ್ಲ್ ನಿಸ್ಕಾರತ್ತೊ ಕಲೆ..
ಸಡನ್ ಆಯಿಟ್ ಬಂತ್
ದುನಿಯಾವುಗು
ಒರು ಮುಸೀಬತ್…
ರಾಯತ್ತೊ ಪಲ್ಲಿಗ್
ಬೂಂತೊರು ಬೀಗ…
ನಿಸ್ಕಾರತ್ಲ್
ಇಪ್ಪ ನಙಲೊ ತಲೆಲ್
ರಬ್ಬುರೆ ಬಿಯಾರ …
ಯೆಪ್ಪ ರಬ್ಬು ಓಡುಪಾಟುವ ಈ ಮುಸೀಬತ್…
ನಫ್ಸಿ ನಫ್ಸೀರೆ ತೇಡಲ್
ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ದುನಿಯಾವು
ನಂಕು ಇಪ್ಪ ಬೇಂಡ….

Ullal Juma Masjid & Sayyid Muhammed Shareeful Madani Darga, Ullal ...

ಒರಾಲ್ ಕೇಟ್‍ತ್ತ್
ಪಲ್ಲಿ ಯೆಪ್ಪ ಓಪನ್ ಆವು
ಒರಾಲ್ ಚೊಂತು
ಅಲ್ಲಾಹು ನಙಲೊಟ್ಟ
ಯೆಪ್ಪ ರಾಜಿ ಆವು…..
ನಿಯಮ್ಮತ್ ತನ್ನೆಪ್ಪ
ರಬ್ಬುರೆ ಮರನ್ನಾ
ರಬ್ಬು ಇಪ್ಪ ನಙಳೆ ಮರನ್ನಾ
ನೇರ ಮೀರಿಟಿಲ್ಲೆ
ಕೈ ಮೇಲಾಕುವ
ಕಣ್ತನ್ನಿ ಒಲ್ಗ್ ಪಾಟುವ
ನಂಜಿ, ಮಚ್ಚಾರ, ಪಗೆ, ಕುರ್ಫಾತ್ ಬುಡುವಾ
ಬರ್ರು ದುವಾರ್ಕುವಾ
ರಬ್ಬುರೆ ರಾಜಿ ಆಕುವಾ….

– ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಬಜ್ಪೆ

Bearyvarthe Staff

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed