ಲಾಕ್‍ಡೌನ್: ಮಕ್ಕಲೊ ಪಡಿಪು, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಪಿನ್ನೆ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮರೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ…

ಕಲಿಞೊ ಜಂಡ್ ತಿಙಂಲ್ಲೂಂಟು ನಙ ಪುದಿಯೊ ನಮೂಂತೊ ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲ್‍ಙ ಅನುಭವಿಕ್ಕೊನಾಯಿಟ್ಟ್ ಬಂತ್. ಪಲ್ಲಿಲ್ ನಿಸ್ಕಾರ, ಜುಮಾ, ತರಾವೀಹ್ ಇಲ್ಲಾತೊ ಅನುಭವ ನಂಕ್ ಪುದಿಯೊ. ಕೊರಿಯ ಆಲ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತನ್ನೊ ಈ ಸೀಕ್‍ಗ್, ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಆಕ್ಯೊ ಸರಕಾರತ್ತ್ ‍ಗ್, ಬೀದಿಲ್ ಚುತ್ತುಂಬೊ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿಯೊ ಪೋಲಿಸ್‍ರಂಕ್ ಪರಞತ್ತ್ ನಾಲ್ ಕಲ್ಚೋಂಟುಲ್ಲಾರ್. ಚೊಮ್ಮೆತ್ತೊ ಆಲ್ಮಾರ್ ಇದ್ ಅಲ್ಲಾಹುರೊ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ನಙಲೊ ನಲ್ಲೆದ್ಕೇ, ಜಾಗ್ರತೆ ಆಕಿಟ್ಟ್, ತೆಲ್ಲ್ ಸಬುರಾಕಿಯೆಂಗ್ ಗೇಲ್ ನಂಕೇ ಚೆಲ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸತ್ತ್ ‍ಲ್ ಉಲ್ಲಾರ್.

Welcome to BGS Education Centre

ಇನಿ ಕೊರಿಯೆ ಆಲ್ಮಾರ್ ಪೈಚಙಲೊ ಪಸಿ ತನಿಕೊಗು, ಅಙಲೊ ಔತುಗು ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ಎತ್ತ್ ಪಾಟೊಗು, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕಮಾರ್ಗ್ ಚೋರು ಕೊಡ್ಕೊಗು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಿನ್ನೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ಲ್ ಉಲ್ಲೊ ಮುಸ್ಲಿಮೀಙಗು ಇಫ್ತಾರ್ ಪಿನ್ನೆ ಅತ್ತಾಳತ್ತೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಕೊಗು, ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗ್ ಚೋರೆ ಕೊಡ್ಕೊಗು, ಸೀಕ್ ರಂಕ್ ಮರಂದ್ ಎತ್ತ್ ‍ಪಾಟೊಗು, ಪಾವತಙಲೊ ಕಷ್ಟತ್ತ್‍ಗ್ ಎತ್ತೊಗು ರಾವುಂ-ಪೋಲು ಓಡಿ ಕಲ್ಚೋಂಟುಲ್ಲಾರ್. ಕೊರೊನಾ ಸೀಕ್ರೊ ತೊಟ್ಟು ದುನಿಯಾವುರೊ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮಾರೊ ಸಲಾಮತ್ತ್ ‍ಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುರೊಟ್ಟುಗು ದುವಾ ಆಕಿಯೋಂಟು ನಾಲ್ ಕಲ್ಚೋಂಟು ಉಲ್ಲಾರ್. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ರೊ ಅವಕಾಶತ್ತೊ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಕಿಯೊಂಟುಲ್ಲಾರ್.
ನೋವೆಲ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‍ಲ್ ಬಂಡೊ ಸೀಕ್‍ರೊ ಪೇಡಿ, ‘ಕೊವಿಡ್ 19’ ಸೀಕ್ ಪರಕ್‍ರೆದ್ರೊ ತಡೆಯೊಗು ಸರಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಆಕ್ಯೊ ಲಾಕ್‍ಡೌನ್ ಎಪ್ಪ ತೀರ್ರೊ? ಚೆಲ್ರೊ ಗೊಂದಲ, ಸೊರ-ಪನಿ, ಕಚ್ಚೋಡ-ಬಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂಟೆ ಔತುಲೇ ಇಕ್ಕೊನಾಯೊ ಕಷ್ಟ, ಅದ್ರೊಟ್ಟುಗು ಔತುಲುಲ್ಲೊ ಮಕ್ಕಲೊ ಪಡಿಪು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿನ್ನೆ ಅಙಲೊ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೊ ಬಿಸಯತ್ತ್‍ಲ್ ತಲೆಬೆಚ್ಚ ಆಕಿಯೊಂಟುಲ್ಲೊ ಬ್ಯಾರಿ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಮಾರ್ಗ್ ಚೆಲೆ ಬಿಸಯ ನೆನಪಾಕ್ರೊ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಎಲ್ತ್.

ಮಕ್ಕಲೊ ಪಡಿಪು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಿನ್ನೆ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮಕ್ಕ ಸಾಲೆ-ದರ್ಸ್‍ಗ್ ಪೋವೊಗಿಲ್ಲೆ. ಎನಿ ಸಾಲೆ/ದರ್ಸ್ ಸುರಾವುರೊ ಎಪ್ಪ? ಆರ್ಗುಂ ಪಿಡಿಲ್ಲೆ. ಸಾಲೆರೊ ಕೊರೇ ಪರೀಕ್ಷಙ (ಜಂಡಾಮತ್ತೊ ಪಿಯುಸಿರೊ ಒರು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸಿಇಟಿ, ಯುಜಿನೀಟ್, ನಾಟಾ, ಜೆಇಇ…ಪೋಲ್ತೊ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ) ಮುನ್ನೊಲು ಪೊಯ್ರ್. ಪಿನ್ನೆ ಕೊರಿಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಙ (ಒನ್ನನೇ ಕ್ಲಾಸ್‍ರೊ ಪಿಡ್ಚಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಲ್ತೊ) ರದ್ದಾಯಿರ್. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ರೊ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲ್ ಮಕ್ಕಲೊ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮರೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದ್ರೊ ಚೆಲ್ರೆ ಬಿಸಯತ್ತ್ ‍ಲ್ ಮುನ್ನೊಲು ಚರ್ಚೆ ಆಕ.

Hard work or overburdened? Indian students spend long hours on ...

ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡತ್ರೊ ಜಂಡಾಮತ್ತೊ ವರ್ಸತ್ತೊ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆರೊ ಪೈಕಿಲ್ ಒರು ಪರೀಕ್ಷೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) ಅಖೇರಿಲ್ ಬಾಕಿ ಐರ್. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್ ತಿಂಙಲ್ಲ್ ನಡಕ್ರ್ (ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್‍ಲು ನಡ್ತೊಗು ತೀರ, ಮುನ್ನೊಲು ಕೊಂಪೋನು ಚೆಲ್ರೊ ವಿರೋಧಂ ಕೇಟೋಂಟುಂಡು). ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಜಂಡ್/ಮೂನು ವಾರ ಮುನ್ನೊಲು ಸರಕಾರ ತಾರೀಕ್ ತೆರಿಪಾಟ್ರ್. ನಿಙಲೊ ಔತು, ಕೂಟು ಕುಟುಂಬತ್‍ಲ್ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ದ್ರೊ ಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆಂಗ್ ಅಙಲೊ ಪರೀಕ್ಷೆರೊ ತಯಾರಿಗ್ ಸಹಕಾರ ಆಕೊರು. ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲೆ? ಬೆಲ್ದಲ್ಲ’ ಚೆಲ್ರೊ ಅಸಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಂಡ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಮುನ್ನೊಲ್ತೊ ಪಡಿಪುಗು ಅಗತ್ಯ ಚೆಲ್ರೆದ್ ಮರಕೊಗು ತೀರ.
ಪಿಯುಸಿಲ್ ಸಾಯನ್ಸ್ ಎಡ್ತ್ ಟ್ಟ್ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್, ನಾಟಾ, ಜೆಇಇ.. ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ದ್ ‍ರೊ ಮಕ್ಕೊಗು ಕಾಲೇಜ್ ಪಿನ್ನೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಙ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಆ್ಯಪ್‍ಲು ತರಬೇತಿ ಕೊಡುತೊಂಟುಲ್ಲಾರ್. ಅದ್ರೊ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಡ್ಕೊಗು ಮಕ್ಕೊಗು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ಕೊನು. ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜುಲೈ ಅಖೇರಿಲ್, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜುಲೈ 26ಗ್, ಜೆಇಇ ಮೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜುಲೈ 19ರೊ 23 ತೋಲೊ, ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಙಲ್ಲ್ ನಡಕ್ರೊ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ರೊ ಕಾರಣತ್ತ್ ‍ಲ್ ಮುನ್ನೊಲು ಪೋಯೊ ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್ ತಿಂಙಲ್ತೊ ಜಂಡಾಮತ್ತೊ ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಮೂನಾಮತ್ತೊ ವಾರ ತೊಡಙ್ರೊ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸರಕಾರ ಗಡಿಬಿಡಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡತಿ ತೀರ್ಕೊಗು ತಯಾರಿಲ್ಲೆ.ನಙಂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಕೊನೂಂಟಿಲ್ಲೆ. ಮಾನಸಿಕಮಾಯಿಟ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ದೊಗು ಮಕ್ಕಲೊ ತಯಾರ್ ಆಕಿಟ್ಟ್, ಅದ್ರೊಟ್ಟುಗು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಪಾಟಿತ್ತೇ ಸರಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾಟ್ರೊ ತೀರ್ಮಾನ ಎಡ್ತ್ ರ್.
ಮಾರ್ಚ್ 28 ತಾರೀಕ್‍ಲೂಂಟು ದೂರದರ್ಶತ್ತೊ ಚಂದನ ಚಾನೆಲ್ಲ್ ಗಣಿತ ಪಿನ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಿಸಯತ್ತೊ ರಿವಿಜನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡನೋಂಟುಂಡು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಕ್ಕೊಗು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ 29 ತೋಲೊ ನಡಕ್ಕ್‍ರ್. ಇದ್ರೊಟ್ಟುಗು ಮೊಡಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಾಕಿಟ್ಟ್ ಅದ್ಕ್ ಉತ್ತರ ಎಲ್ದ್‍ರೊ ಎಙನೇಂಟುಂ ಪಡಿಪಾಟಿ ಕೊಡ್ಕುರಾರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮತ್ತೊ ಮಕ್ಕೊಗು ಮೇ ತಿಂಙಲ್ ಜಂಡಾಮತ್ತೊ ವಾರತ್ತ್‍ಲ್ ರಿವಿಜನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಂದನ ಚಾನೆಲ್ಲ್ ತೊಡಙಿರಾರ್. ಈ ಅವಧಿಲ್ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮ ಮಕ್ಕಲೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊನು. ನೋಂಬುಲು ಚಮ್ಮೆ ಔತು ಟಿವಿ ಬಂದಾಕಿ ಬೈಯ್ಕ್‍ರೆಂಗುಂ, ಮಕ್ಕಲೊ ತರಬೇತಿಗೈತ್ ಟಿವಿ ಚಾಲೂ ಆಕೊನಾವುರು.

Four Methods for Effectively Funding Education in India · Giving ...

ಕೊರೇ ಸ್ಕೂಲ್‍ರಙ ಆನ್‍ಲೈನ್‍ಲುಂ ಪಾಠ ಆಕಿತ್ತ್ ಮಕ್ಕಲೊ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ತಯಾರಿ, ತರಬೇತಿ ಆಕಿಯೊಂಟುಲ್ಲಾರ್. ಅದ್ರೊ ಪ್ರಯೋಜನೊಂ ಎಡ್ತೊಲೊನು. ಎಸ್.‍ಎಸ್‍.ಎಲ್.‍ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನತ್ತೊ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಚೆಲ್ರೆದ್ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮೊಗು ಪಿಡಿಕ್ಕೊನು. ಮಕ್ಕಲೊ ಮೇಲ್ ಒತ್ತಡ ಇಡಾಮಾರ್, ಅಙಲೊ ತಪ್ಪುಙಲೊ ಪಿರ್ಸತ್ತ್ ‍ಲ್ ಚೆಂತ್ ಕಾಟಿತ್ತ್ ತಿದ್ಯೊಲೊಗು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಕೊನು. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಲೆಪಾಟೊಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕೊನು.

ಕೆರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್:

ಎಸ್.‍ಎಸ್‍.ಎಲ್‍.ಸಿ/ಪಿ.ಯು.ಸಿಲ್ ಪಿನ್ನೆತ್ತೊ ಪಡಿಪುರೊ ಬಿಸಯತ್ತ್ ‍ಲ್ ಚೊಮ್ಮೆತ್ತೊ ಮಕ್ಕ ಎಡಙ್ರದೇ ಕಾಂಡ್. ಆರೊಮಾ ಪಲಕ ಕೇಟ್‍ತ್ತ್, ಆಕರ್ಷಣೆಗ್ ಒಳಗಾಯಿಟ್ಟ್ ತಪ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಆಕ್ರೊ ಮಕ್ಕ ಪಿನ್ನೆ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮಮಾರೇ ಯಾರ. ಇದ್ ಬದಲಾವೊನು. ಪ್ರತೀ ಒರು ಮಕ್ಕೊಗು ಅಙಲೆದೇ ಆಯೊ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕಿನಾವುಙ ಇಕ್ಕ್ ‍ರ್. ಅದ್ರೊ ಕಂಡ್ ಪಿಡಿಕ್ರೊ ಸೊರ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮ ಆಕೊನು. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ಲ್ ಅಬ್ಬಮಾರ್ಗ್ ಬೇಂಡೆತ್ತರೆ ಪುರುಸೊತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲೆ? ಈ ಅವಧಿಲ್ ಮಕ್ಕಲೊ ಕೆರಿಯರ್, ಭವಿಷ್ಯತ್ತೊ ಬಿಸಯತ್ತ್ ‍ಲ್ ಯಾರ ಚರ್ಚೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಆವೊನು. ಅದ್ಕ್ ಪೂರಕಮಾಯೊ ಪಡಿಪು ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕೊನು. ಪಕ್ಕಾ ಕರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಕ್ಯಾಮಾರ್ ಪಡಿಚೆಂಗ್ ಪಿನ್ನೆ ಕೇದಿಕ್ಕೊನಾವು.
ಎಸ್‍.ಎಸ್.‍ಎಲ್‍.ಸಿ/ಪಿ.ಯು.ಸಿಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಪಡಿಕೊಗು ಆಯಿರ ಕನಕ್‍ಲ್ ಅವಕಾಶಙ/ಕೋರ್ಸ್‍ಙ ಉಂಡು. ಅದ್ರೊ ತೆರಿಞೊಲೊನು. ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ಲ್ ಗೂಗುಲ್ ಸರ್ಚ್ ಆಕಿಟ್ಟ್, ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಯೂಟ್ಯುಬ್‍ಲು ಸರ್ಚ್ ಆಕಿಟ್ಟ್ ಕೋರ್ಸುಙಲೊ ತೆರಿಞೊಲ. ಕೆರಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್/ಗೈಡ್ ನಿಙಲೊ ರಾಯತ್ತ್ ‍ಲ್ ಇನ್ನೆಂಗ್ ಅಙಲೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಡ್ತೊಲ.

St Aloysius PU College, Mangalore - YouTube

ಚೆರಿಯೊ ಮಕ್ಕೊಗು ಓದುರೊ ಹಾದತ್ತ್ , ಚೆರಿಯೊ ಮಕ್ಕಲೊ ಕೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಕುರೊ ಆದತ್ತ್ ಚಮ್ಮೆತ್ತೊ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮೊಗು ಉಂಡು. ಇದ್ ಸಮಲ್ಲ. ಮಕ್ಕೊಗು ಓದುರೊ ಹಾದತ್ತ್ ಬರ್ಪಾಟೊನು. ಮಕ್ಕೊಗು ನಲ್ಲೊ ಬೂಕು/ಮ್ಯಾಗಸಿನ್ ಓದೊಗು ಕೊಡ್ಕೊನು. ಔತುಗು ಪೇಪರ್ ಬಂಡೆಂಗ್ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಓದುಪಾಟೊನು. ಟಿವಿಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಕ್ರೊ ಆದತ್ತ್ (ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲ!) ಉಲ್ಲೆಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಕೊಗು. ಮಕ್ಕಲೊ ಬಿಲ್ಚಿ ದೈಪಾಟೊನು. ಮಕ್ಕಲೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬೆಲೆಪಾಟೊನು.

ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಡೊನು:

ಜೀವನತ್ತೊ ಜಂಜಾಟತ್ತ್ ‍ಲ್ ಚಮ್ಮೆತ್ತೊ ಅಬ್ಬಮಾರ್ಗ್ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಡೊಗು ಪುರ್ಸತ್ ಕಿಟ್ಟರೊ ಕೊರೋಡಿ. ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಡಿಯೆಂಗೇ ಅಙಲೊ ಕಷ್ಟ-ಸುಖತ್ತೊ ತೆರಿಞೊಲೊಗು ಸಾಧ್ಯ. ಪುರ್ಸತ್ ಉಲ್ಲೆಪ್ಲ ಟೀವಿ ರೊ ಮುನ್ನೊಲು ದೆಚ್ಚಿತ್ತ್ ನಾಲ್ ಕಲ್ಕಿರೊ ಉಮ್ಮೊಗುಂ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಡೊಗು ಸಾಧ್ಯ ಆವುಲ್ಲೆ. ಲಾಕ್‍ಡೌನ್‍ರೊ ಈ ಅವಧಿಲ್ ಔತುಲೇ ಉಲ್ಲೊ ಸಬೊಲು ಅಬ್ಬಗು ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಮುಂಡೊಗು ಚಮ್ಮೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತ್ ಕಿಟ್ಟಿರ್. ಇದ್ ಮುಂದುವರಿಯೊನು. ಎಂದ್ ಬಿಸಯೊಂ ನಂಡೊ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮರೊಟ್ಟುಗು ಚೆಲ್ಲಾ, ಚೆಲ್ರೊ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಕ್ಕೊಗಿಕ್ಕೊನು. ಮಕ್ಕಲೊ ಅಡ್ಚಿತ್ತ್, ಪರ್ಞಿಟ್ಟ್ ತಿದ್ದೊಗು ಕಷ್ಟ. ಪಿರ್ಸತ್ತ್‌ ‍ಲ್ ಚೆಂತ್ ಕೊಡ್ತೆಂಗ್ ಎಙಂತೊ ಮಕ್ಕೊಂ ತಪ್ಪುರೊ ತಿದ್ದೊಗು ತಯಾರಿಕ್ಕ್‍ರ್ ಚೆಲ್ರೆದ್ ನಙ ಮರಕೊಗು ತೀರ.
ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮ ಮಕ್ಕೊಗು ಮಾದರಿ ಆವೊನು:
ನಙಲೊ ಪಲಕ ಕೇಟ್‍ತ್ತ್ ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕ್ರೊ ಚೆಲ್ರೆದ್ ಚಮ್ಮೆತ್ತೊ ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮರೊ ಬಿಯಾರ. ಎಪ್ಪತ್ಗುಂ ಅಲ್ಲ! ಮಕ್ಕ ನಙಲೊ ನೋಕಿತ್ತ್ ಪಡಿಕ್ರೊ ಚೆಂತ್ ನಂಕ್ ಪಿಡಿಕ್ಕೊನು. ಉದಾಹರಣೆಗ್, ನೀನ್ ಕಲವು ಚೆಲ್ಲೊಗು ತೀರಾಂಟ್ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟು ನಙ ಚೆಲ್ರೊ ಅಗತ್ಯಮೇ ಇಕ್ಕ್ ಲ್ಲೆ. ನಙ (ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮ) ಕಲವು ಚೆನ್ನಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಐತ್. ನಙಲೊ ಮಕ್ಕ ಎಪ್ಪೊಂ ಕಲವು ಚೆಲ್ಲಲೆ. ಇದ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಯತ್ಗುಂ ಅನ್ವಯ ಆವುರು. ಇಡೀ ನಾಲ್ ಟಿವಿರೊ ಮುನ್ನೊಲು ದೈಕಿರೊ ಉಮ್ಮೊಗು ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ‘ನೀನ್ ಟೀವಿ ನೋಕೊಗು ತೀರಾಂಟ್ ಚೆಲ್ರೊ ನೈತಿಕತೆ ಇಕ್ಕ್ ‍ಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ’? ಏದೆಂಗುಂ ಬಯಸ್ರೊ ಮಕ್ಕ ಆಕ್ರೊ ಚೆರಿಯೊ ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಬೆಲಿಯೊ ತಪ್ಪುರೊ ಪೆರೊವುಲು ಅಬ್ಬ-ಉಮ್ಮರೊ ಪಾತ್ರ ಇಕ್ಕ್ ‍ರ್ ಚೆಲ್ರೆದ್ ನಂಡೊ ಅನುಭವ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡಿಪಾಟೊನು:

ಔತುಲು ದೀನೀ ವಾತಾವರಣ ಇಕ್ಕ್ರೆದ್ ಮುಖ್ಯ ಆವೊನು. ನಲ್ಲೋನ ಪಡ್ಚಿಟ್ಟ್, ಕೈನೊರೋಡಿ ಕಾಸ್ ಬಂಡೊ ಸೊರ ಅಲ್ಲೆಂಗ್ ಬಾನ್ಯ ಆಕಿಟ್ಟ್, ಬಯರ್ ನೊರೋಡಿ ತಿಂಡ್‍ಟ್ಟ್, ದುನಿಯಾವುಲು ಮಜಾ ಆಕ್ರೆದ್ ನಙಲೊ ಜೀವನತ್ತೊ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಾಂಟ್ ಮಕ್ಕೊಗು ಚೆಂತ್ ಕೊಡ್ಕೊನು. ನಙಲೊ ಮಕ್ಕ ಸಾಧಕಮ್ಮಾರ್ ಆವೊನು. ನಙಲೊ ಸಮುದಾಯ, ಸಮಾಜತ್ತ್ ‍ಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಕುರೊ ನೇದಾಕಮ್ಮಾರ್ ಆವೊನು. ಅದ್ರೊ ತರಬೇತಿ ಮಕ್ಕೊಗು ಔತುಲು ಕಿಟ್ಟೊನು.
‘ಹುಕೂಕುಲ್ಲಾಹ್’ರೊ ಬಿಸಯತ್ತ್ ‍ಲ್ (ನಿಸ್ಕಾರ, ನೋಂಬು, ಝಕಾತ್, ಹಜ್) ನಙ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕ್ರ. ನಿಸ್ಕಾರತ್ತ್ ‍ಲ್ ಕೈಕೆಟ್ಟ್ ‍ರೊ ಬಿಸಯತ್ತ್ ‍ಲ್ ನಡಕ್ರೊ ಚರ್ಚೆ ನಙಲೊ ನಿಸ್ಕಾರ ಸಹೀ ಆವೊನೂಂಟಲ್ಲೆ? ನಙಲೊ ಇಬಾದತ್ತ್ ‍ಲ್ ಅಲ್ಲಾಹುರೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಆಕ್‍ರೆದ್ರೊ ಒಟ್ಟುಗೇ ‘ಹುಕೂಕುಲ್ ಇಬಾದ್’ರೊ ಬಿಸಯತ್ತ್‍ಲುಂ ನಙ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕೊನು. ದುನಿಯಾವುರೊ ಮನಿಸಮ್ಮಾರೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೊ ನಙಲೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ‘ಹುಕೂಕುಲ್ ಇಬಾದ್’.

COVID-19's impact on education in India & are online classes ...
ದೀನ್, ಜಾತಿ, ರಾಯ ನೋಕಾಮಾರ್ ಮನಿಸಮ್ಮಾರೊಟ್ಟು ನಲ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ ಬೆಲೆಪಾಟೊನು. ಅಙಲೊ ಕಷ್ಟ ಸುಖತ್ತ್ ‍ಗ್ ನಂಕ್ ಎತ್ತೊಗಾವೊನು. ಇದ್ರೊ ನಡ್ತವಾಸಿಲ್ ಕೊಂಬರೊನು. ಮಕ್ಕೊಗು ನಲ್ಲೆ ನೀಕ್-ಪೋಕು ಪಡಿಪಾಟೊನು. ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಮಕ್ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಪಿರ್ಸ ಕಾಟೊಗು, ಅಙಲೊ ಚಂಙಾಯಿಪಾಡ್ ಆಕೊಗು, ಅಙಲೊ ದೀನ್, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿರೊ ಗೌರವಿಸೊಗು ನಙಲೊ ಮಕ್ಕೊಗು ಚೆಂತ್ ಕೊಡ್ಕೊನು. ದುನಿಯಾವುರೊ ಎಲ್ಲ ಮನಿಸಮ್ಮಾರ್ಗ್ ನೇರಾಯೊ ತೆರು ಕಾಟ್ರೊ ಬೆಲ್ಚ (ಕುರ್‍ಆನ್) ನಙಲೊ ಕೈಲುಲ್ಲೊ. ಅದ್ರೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನತ್ತ್ ‍ಲ್, ಮುತ್ತು ನಬಿ (ಸ) ನಡನ್ನ್ ಕಾಟಿಯೊ ತೆರುಲು ನಡಕೊಗು ನಙ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕೊನು. ಈ ಸಂದೇಶತ್ತೊ ಎಲ್ಲಾ ಮನಿಸಮ್ಮಾರ್ಗ್ ಎತ್ತ್ ‍ಪಾಟೊನು. ಅದ್ರೊ ನೋಕಿಟ್ಟ್ ನಙಲೊ ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕೊನು.

 

ಉಮರ್ ಯು. ಹೆಚ್

Bearyvarthe Staff

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed