ಕೋವಿಡುಮ್ ಪಿನ್ನೆ ಅನಿವಾಸಿಙ

ಗಲ್ಫ್ ಡೈರಿರೊ ಈ ಲೇಖನತ್ಲ್ ನಾನ್ ಊಡೆ ಎಲ್ದುರೊ ಬಿಷಯ ಅನಿವಾಸಿರಙಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತಿಕ್ರ್. ಕೋವಿಡ್ ಚೆಲ್ಡೋ ಮಹಾಮಾರಿ ದುನಿಯಾವುರೊ ಬೆರಪಾಟೊ ಸುರುವಾಯಿತ್ ಆರ್ ತಿಂಙಲ್ ಆಯಿತ್. ಸೋಂಕು ಉಲ್ಲೊ ಆಲ್ಮಾರೊ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರ ಯಾರ ಆಯೊ ಪೋಂಡಲ್ಲಾಮಾರ್ ಕೊರೋಡಿ ಆವುರೊ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದುಮ್ ಕಾಂಡಿಲ್ಲೆ. ಅದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಕೊಗು ಬೆನಾಯಿತ್ ದುನಿಯಾವುರೊ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲಿಯೊ ಬೆಲಿಯೊ ದೇಶತ್ಲ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಕಿಯಾರ್ ಆಯೆಂಗುಂ ಬೆಲಿಯೊ ಫಲಿತಾಂಶ ಎಂದುಮ್ ಕಂಡೊಂತಿಲ್ಲೆ. ಲಕ್ಷ ಕನಕ್ಲ್ ಆಲ್ಮಾರ್ ಮರ್ಚಿ ಪೋಯಾರ್. ಎತ್ತರೆ ಲಕ್ಷ ಆಲ್ಮಾರ್ ಮಾರ್ಚಿತ್ತಿಕ್ಕುವಾರ್ ಚೆಂತ್ ಅಧಿಕೃತಮಾಯೊ ಕನಕ್ ಆರೊಟ್ಟುಗುಮ್ ಇಲ್ಲೆ.
ಈ ಕೊರೊನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬನ್ನೊ ಪಿನ್ನೆ ದುನಿಯಾವುಲೇ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯೆದ್ ನಙಗು ಕಾಣೊಗು ಸಾಧ್ಯ ಅವುರು. ಎತ್ತರೆಮಾ ಕಂಪೆನಿಙ ಬಂದಾಯಿತ್. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಯೆ ಸಬೂಬುಲು ವ್ಯವಹಾರ ಕೊರೋಡಿ ಆಯಿತ್. ಈ ಕಾರನತ್ಲ್ ಸಾಂಪತ್ತಿಕಾಮಾಯಿತ್ ಇಡೀ ದುನಿಯಾವೇ ಎತ್ತರೆಮಾ ವರ್ಷ ಪೆರವು ಪೋಗು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು.

Covid-19 disruptions to cost Gulf airlines up to $7bn, 346,900 ...

ಗಲ್ಫ್ ದೇಷತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತಿಕ್ರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ರೊ ಬೆಲೆ ಇಂಡ್ ಪಾತಾಳತ್ತಿಗ್ ಬೂನೂರು. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಂಡ್ ಪೊಯ್ರ್, ಟೂರಿಸ್ಟ್ರೆಙ ಆರುಮ್ ಬರುಮ್ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲೆ. ಕಚ್ಚೋಡ ವಹಿವಾಟ್ ಎಂದುಮ್ ನಡನೊ ಇಲ್ಲೆ. ಆಯೆ ಸಬೂಬುಲು ದೇಶಮೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿಯೊ ಉಂಡು. ಗಲ್ಫುಲುಲ್ಲೋ ಅನಿವಾಸಿಮಾರ್ ಅದ್ರಾನ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿಯೊ ಉಲ್ಲಾರ್. ಉದ್ಯೋಗ ತೇಡಿಯೋಂತು ವಿಸಿಟ್ ವೀಸತ್ಲ್ ಬಂತ್ ಅಂಜುಮ್ ಎಟ್ಟುಮ್ ತಿಂಙಲ್ ಆಯಿತ್ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾತಙ, ಕಂಪೆನಿ ಬಂದಾಯಿತ್ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾತಙ, ಕಂಪೆನಿಲ್ ಸ್ವರ ಕೊರೋಡಿ ಆಯೋ ಸಬೂಬುಲು ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲಾಂಟ್ ತಿಂಙಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ರೂಮುಲು ದೆಜ್ಜೆಙ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಹಾತ್ಲ್ ಇಂತ್ ಒರು ಸುವರ್ಣಾವಸರತ್ಲ್ ಸ್ವರ ನಷ್ಟ ಆಯಿತ್ ಕಂಗಾಲಯಙ, ತಡಿ ನೊರೋಡಿ ಸೀಕುಮ್ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತ್ ರಾಯತ್ಲ್ ಉಲ್ಲೊ ಕುಟುಂಬತ್ತ್ ಗ್ ಬೆನಾಯಿತ್ ಸ್ವರ ಎಡ್ತ್ ಜೀವಿಕ್ಕ್ರಙಗ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಯಾರ ಆಯಿತ್ ಹೃದಯಾಘಾತ ಆಯಿತ್ ಮರಿಕ್ರಙ, ರಾಯತ್ತುಲುಮ್ ಕಡ ಕೆಟ್ಟ್ ಆಕಿತ್ತ್ ಕುಟುಂಬತ್ತೆ ಆರೈಕೆ ಆಕೋಗು ಬೆನಾಯಿತ್ ಈ ಮರು ಭೂಮಿಗ್ ಬಂತ್ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾಮಾರ್ ನಟ್ಟಂ ತಿರಿಡೊ ಅದೆತ್ರೆಮಾ ಲಾಕ್ ಕನಕ್ಲ್ ಆಲ್ಮಾರ್ ಇಂಡ್ ರಾಯತ್ತುಗುಂ ಪೋಗು ಆವಾಮಾರ್ ಗಲ್ಫ್ ಚೆಲ್ಡ್ರೊ ಈ ಮರುಭೂಮಿಲುಮ್ ಜೀವಿಕ್ಕೊಗು ಕೈಲ್ ಅಂಜಿ ಪೈಸ ಇಲ್ಲಾಮಾರ್ ನಟ್ಟಂತಿರಿಡೊ ಕಾಣುಂಬೊ ಎದ್ ಕಲ್ಲ್ ಮನಸ್ಸುಮ್ ಕರಗಾದೆ ಇಕ್ಕಲೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲತ್ಲ್ ಎತ್ತರೆಮಾ ಅನಿವಾಸಿಙ ಹಾರ್ಟ್ ಆಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತುಮ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಷ್ಟ ಆಯಿತ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆಯಿತುಮ್ , ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಪೊಲೆತ್ತೆ ಸೀಕ್ ಬಂತುಮ್ ಮರ್ಚಿ ಪೋಯಾರ್. ಅಙಲೊ ಮೃತ ಶರೀರ ಪೋಲುಮ್ ರಾಯತ್ತಿಗ್ ಕೊಂಬರೊ ಸಾಧ್ಯ ಆವಾದೆ, ಕುಟುಂಬತ್ತೆಙಗ್ ಪೋಲುಮ್ ನೋಕೊಗು ಆವಾದೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿಲೆಮೆ ಖಬರ್ ಆಡಕೊನಾಯಿತ್ ಬನ್ನೆದ್ ದುರ್ದೈವ ಆಯಿತಿಕ್ರ್

Two Indians flown back from Gulf to Kerala test Covid-19 positive ...

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆಯೊ ಈ ಸಂದರ್ಭತ್ಲ್ ರಾಯತ್ಲ್ ಉಲ್ಲೊ ಆಲ್ಮಾರೊ ಕಾಟಿ ಯಾರ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿಯೊ ಉಲ್ಲೊ ಅನಿವಾಸಿಙ ಆಯಿತಿಕ್ರ್ ಚೆಂತ್ ನಾನ್ ಬಿಯಾರಿಕ್ರೆ. ಎಂದಿಗ್ ಚೆನ್ನೆಂಗ್ ರಾಯತ್ಲ್ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾದೆ ದೆಚ್ಚೆಙಗ್ ಆರಾಯೆಂಗುಮ್ ಸಹಾಯ ಆಕ್ರೆಙ ಇಕ್ಕುವಾರ್, ಆಯೆಂಗಾ ಗಲ್ಫುಲು ಸಹಾಯ ಕಿಟ್ರೆದ್ ಅತ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ದುಬೈಲ್ ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾಂಟೆ ಒರು ನಾಲ್ ಇಕ್ರೆದುಮ್ ಬಾರೀ ನಷ್ಟ ಆಯಿತಿಕ್ರ್. ಎಂದಿಗ್ ಚೆನ್ನೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಾರುಗುಮ್ ಅಙಲಙಲೊ ಲೈಫೇ ಬೇಲಿಯೊ ಆಯಿತಿಕ್ರ್. ಆರುಮ್ ಬೇರೆ ಒರ್ತಗ್ ಸಹಾಯ ಆಕ್ರೊ ಪೋಲೆ ಇಲ್ಲೆ.

COVID-19 pandemic may be over in India around mid-September ...

ಬಾರೀ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿಯೋ ಉಲ್ಲೊ ಈ ಸಂದರ್ಭತ್ಲ್ ತಿನ್ನೊಗು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲಾತೊ ಆಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಸಹಾಯ ಆಕೊಗು “ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಡಿಯಾ”, ಕೆಸಿ ಎಫ್, ಬ್ಯಾರೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫೋರಮ್, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ ಗ್ರೂಪ್ ದುಬೈ , ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಙ ದುಬೈಲ್ ಬಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕಿಯೊ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್.
ಒರು ನೇರತ್ತೊ ಆಹಾರತ್ತ್‍ಗ್ ಬೆನಾಯಿತ್ ಅಂಗಲಾಚಿರೊ ಮೈಕಾಲ್ತೊ, ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆರೊ, ಪಿನ್ನೆ ಉಡುಪಿರೊ ಎತ್ತರೆಮಾ ಆಲ್ಮಾರ್ ಈ ದುಬೈಲ್ ಉಲ್ಲೋರು ಚೊಲ್ಲುಂಬೊ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವುರು. ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾದೆ ರೂಮುಲು ದೆಚ್ಚಿತ್ತ್ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಕಿಟ್ಟುವಾ ನಙ ಬಾರೀ ಕಷ್ಟತ್ಲ್ ಉಲ್ಲಾ ಚೆಂತ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶ ಕಡ್ತ್ ರೊ ಆಲ್ಮಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದೈನಂದಿನ ಯಾರ ಆಯೋ ಉಂಡು. ಚೆಲೆ ಆಲ್ಮಾರೊ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಕುಂಬೊ ಮನಸ್ಗ್ ಬಾರೀ ಬೇಜಾರಾವುರು, ಮನಸ್ ದಿನ್ನ ಅವುರು.
ಈ ಲೇಖನ ಎಲ್ದುಂಬೊ ಮೈಕಾಲ್ತೊ ಒರ್ತ ನಕ್ಕ್ ಕಾಲ್ ಆಕಿತ್ತ್ ನಙ ರೂಮುಲು ಪತ್ತ್ ಆಲ್ ಉಲ್ಲ. ಸ್ವರ ಇಲ್ಲಾಂಟೆ ಬಾರೀ ಕಷ್ಟತ್ ಉಲ್ಲ. ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಙನಾಯೆಂಗುಮ್ ಅಪರಿಪರ ಆಕಿತ್ತ್ ಕೊಡ್ಕುರ ಆಯೆನ್ಗ್ ಫುಡ್ಡುರೊ ಬಾರೀ ಕಷ್ಟ ಆಯಿರ್. ನಂಙ ಇತ್ತರೆ ತೋಲು ಆರೆಟ್ಟಿಗುಮ್ ಕೈ ನೀಟಿಯಂಙ ಅಲ್ಲ. ದುನಿಯಾವುಲುಮ್ ಆಖಿರತ್ತುಲುಮ್ ನಙ ದುವಾರ್‍ಕ್ರ ಚೆಲ್ಲೋಂಬೊ ನಂಡೊ ಖಲ್ಬ್ ನೊರಞಿ ಪೊಯಿತ್. ಎಂದೋರು ಅವಸ್ಥೆ. ಮನುಷ್ಯಮಾರೊ ಸ್ಥಿತಿ ಏವುಡ್ರೊ ಎವುಡೆಗ್ ಎತ್ತಿತ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆರೆ ತೊಟ್ಟು ನಙಲೆ ಎಲ್ಲಾರೊಮ್ ಸಲಾಮತ್ತ್ ಆಕಟ್ಟ್.

– ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಮ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ

Bearyvarthe Staff

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed