ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ – ಚೆರೆ ಪೆರ್ನಾಲ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಘೋಷಙಲೆ ಪೈಕಿ ಒರು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡೆ ನಾಲ್ ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ರ್ ಚೆರೆ ಪೆರ್ನಾಲ್. ಆ ನಾಲ್‍ಡೆಂಡ್ ಕೊಸಿಪಡೊಗು ನಙಗ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣ ಉಂಡು. ಒರು ತಿಂಙಲ್ತೆ ಕಠಿಣ ವ್ರತಾಚರಣೆಲ್ ಪಿನ್ನೆ ಒರುಙಿ ಪಿಡಿಚ್ಚಿಟ್ಟ್ ಪಡಚ್ಚೋಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಎಡ್ಕೊಗು ಪೊಂಡೆ ನಾಲ್ ಅದ್. ಆ ಸಬಬುಲು ಅಂಡತ್ತೆ ಆಘೋಷತ್‍ಗ್ ಒರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸುವಾದ್ ಇಕ್ಕ್ ರ್. ಒರು ತಿಂಙಲ್ ನೋಂಬು, ತರಾವೀಹ್ ನಿಸ್ಕಾರ, ದಾನ ಧರ್ಮ, ಈತಿಕಾಫ್, ದೇಹತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗತ್‍ಗುಂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇಲ್ಲಾತೆ ಪೋಲ್ತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಯೆ ಪಿನ್ನೆ ಚೆರೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ನಙಲೆ ಮುನ್ನೊಲು ಬಂಡ್. ನಙಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಬಾದತ್‍ಗುಂ ಅಂಡತ್ತೆ ನಾಲ್ಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸವಾಬ್ ತಂಡ. ನಙಲೆ ಬಿಸಯ ಚೊನ್ನುಟ್ಟು ಮಲಕ್ ಮಾರೊಟ್ಟ ಪಡಚ್ಚೋನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ರ. ನಂಙ ಅವಂಡೆ ಮುನ್ನೊಲು ಬೈಕ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಎರಕ್ಕಲ್‍ಗುಂ ಅವೊನು ಉತ್ತರ ತರೊಗು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ರ.

Eid-ul-Fitr 2020: Top WhatsApp, Facebook and Text messages to wish ...

ಪೆರ್ನಾಲ್ ಡೆಂಡ್ ಪಳ್ಳಿಗ್ ಪೋಂಡೆ ಮೂಮಿನಿಙಲೆ ಬಗೆಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಲಾಇಕತ್‍ರೊಟ್ಟ ಇಙನೆ ಚೊಲ್ಡಾಂಟ್ ಹದೀಸ್‍ಲ್ ಕಾಂಡ್. “ಮಲಕ್ ಮಾರೇ, ನಂಡೆ ದಾಸಮ್ಮಾರ್ ಒರು ತಿಂಙಲ್ತೆ ನೋಂಬು ಪೂರ್ತಿಯಾಕಿಟ್ಟ್ ಇಂಡ್ ಈದ್ ಆಚರಣೆ ಆಕ್ಯೋಂಟುಲ್ಲಾರ್, ನಂಡೆ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಙ ಬಯಸಿಯೋಂಟು ಉಲ್ಲಾರ್, ನಾನ್ ಅಙಲೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ತುರೇಂಟ್ ಉಳ್ಳೆದ್‍ಕ್ ನಿಙಮೇ ಸಾಕ್ಷಿ”.
ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಆಚರಣೆ ನಙಲೆ ಬಿಯಾರತ್ತ್ ‍ಲ್ ಬೆರುಂ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕೊ ತೀರ. ಬಾಲಕ್ಕಾರ್ ಅಂಡತ್ತೆ ಜಾವು ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್‍ಲುಂ, ಸೆಲೂನ್‍ಲುಂ, ಇಸ್ತ್ರಿಡೆ ಅಂಙಡಿಲುಂ ಮಾಯಿಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಕು ಆಕ್ರಾರ್. ಅಂಡತ್ತೆ ನಾಲ್ ಇಬಾದತ್ ಎಡ್ಕೇರೆದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ಮಾತ್ರ ಆರುಂ ಅರ್ಥ ಆಕ್‍ಲ್ಲೆ. ದಿಕ್ರ್, ದುಆತ್‍ಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಣೊಗು ಚಮ್ಮೆ ಆಲ್‍ಗ್ ಮನಸ್ಸ್ ಇಕ್ಕ್’ಲ್ಲೆ

Eid-ul-fitr 2020, Eid-ul-fitr Date, Eid-ul-fitr Kab Hai - Holiday ...

ನೆಬಿ(ಸ) ತಂಙ ಪಡಿಪಾಟಿಯೆ ಒರು ಹದೀಸ್‍ರೆ ಪ್ರಕಾರ, ರಮದಾನ್‍ಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಾವುಂ ಪೋಲುಂ ಪ್ರತಿ ಓರೋ ಗಂಟೆಗುಂ ನರಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾತರಿ ಆಯೆ ಆರ್ ಲಾಕ್ ಆಳ್‍ಮಾರ್ಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಫ್ ಕೊಡುಕ್ರ. ಲೈಲತುಲ್ ಖದ್ರ್‍ಡೆ ಒರು ಜಾವು, ಈ ರಮದಾನ್‍ಡೆ ಬಾಕಿ ನಾಲ್ಲ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಪೊರ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅತ್ತರೆ ಮನಿಸಮ್ಮಾರ್‍ಗ್ ನರಕ ವಿಮೋಚನೆ ಕಿಟ್ರ್. ಇಙನೆ ರಮಳಾನ್‍ಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲುಂ ಲೈಲತುಲ್ ಖದ್ರ್‍ಡೆ ಜಾವುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎತ್ತರೆ ಆಲ್ಮಾರ್ಗ್ ರಹ್ಮತ್ ಕೊಡುಕ್ಕುರಾನಾ ಅತ್ತರೆ ಆಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಬೆರುಂ ಪೆರ್ನಾಲ್‍ಡೆ ಒರು ಜಾವುರೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಡಚ್ಚೋಂಡೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಚೊರಿಯೂಂಟು ಉಂಡು. ಅಪ್ಪ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಜಾವುಡೆ ಫೋರಿಶ ಎಂದ್ರೇಂಟ್ ಇದ್ಲ್ ನಙಗ್ ಅರ್ಥ ಆಕೊಗಾವುಡು.

Eid Mubarak: Hugs, selfies, tweets & more (Görüntüler ile)

ಪೆರ್ನಾಲ್‍ಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗ ತಕ್ಬೀರ್ ಚೊಲ್ಡೆದ್. “ಪೆರ್ನಾಲ್ ಡೆ ನಿಙ ತಕ್ಬೀರ್ ಚೊನ್ನುಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಆಕೊರೂಂಟು” ನೆಬಿ ತಂಙ ಪಡಿಪಾಟಿರ್. ಅಂಡತ್ತೆ ಜಂಡ್ ರಕಅತ್ ನಿಸ್ಕಾರ ಆಣಿಙಗುಂ ಪೆಣ್ಣಿಙಗುಂ ಸುನ್ನತ್ ಉಂಡು. ಫಿತರ್ ಝಕಾತ್ ಅಂಡತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಇಬಾದತ್. ಈ ವರ್ಷ ಎತ್ತರೆ ಆಲ್‍ಗ್ ಈ ಝಕಾತ್ ಕೊಡ್ಕೊಗು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೂಂಟು ಚೊಲ್ಲೊಗು ಆವುಲ್ಲೆ. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲ ನಙಲೆ ಎಲ್ಲಾರೆಂ ಬೆಲಿಯೆ ಮುಸಿಪ್ಪುಲುಂ ಕಡತ್ತ್ ‍ಲುಂ ಆಕಿ ಬುಟ್ರು. ಒರು ತಿಂಙಳ್‍ತೆ ನೋಂಬು ಅಲ್ಲಾಹು ಖಬೂಲ್ ಆಕೊನೆಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾಯಿಟ್ಟ್ ಜಂಡ್ ಸೊರ ಆವೊನುಂಟು ದೀನ್ ಪಡಿಪಾಟಿರ್. ಅದ್‍ಲ್ ಒನ್ನು ಈ ಫಿತ್ರ್ ಝಕಾತ್. ಪಿನ್ನೊನ್ನು ಶವ್ವಾಲ್ ತಿಙಲ್‍ಡೆ ಆರ್ ಸುನ್ನತ್ ಆಯೆ ನೋಂಬುಙ. ಸಾಧ್ಯ ಆಯೆಙ ಈ ಜಂಡ್ ಸೊರ ಆಕಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಅಙಲೆ ಫರ್ಳ್ ನೋಂಬು ಆಗಾಸೆ- ಭೂಮಿರೆ ಎಡೆಲ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಆಯಿ ನಿಕ್ಕು. ಮೇಲ್ ಪೋವಾಲೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವಿಗರಿಕ್ಕಾಲೆ…!
ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಚೇರ್ಕ್ರೆದ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಡೆ ಬೆಲಿಯೆ ಒರು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಆಯಿಟ್ಟಿಕ್ಕ್‍ರ್. ಕೊರೋನಾ ಕಾಲತ್ತ್‍ಲ್ ಇದ್‍ಕೆಲ್ಲ ಚಮ್ಮೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇನು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಚೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಲಾಮತ್ ಆವುರೆ ಸೀಕ್ ಇದ್. ಅದ್ಗಾಯಿಟ್ಟ್ ಫೋನ್‍ಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ತೆ ನಙ ಆಚರಣೆ ಆಕುವ. ಪೆರ್ನಾಲ್ ಡೆ ಜಾವುಂ ಪೋಲುಂ ಈ ಮಹಾ ವ್ಯಾಧಿರೆ ತೊಟ್ಟು ದುನಿಯಾವ್‍ರೆ ಸಲಾಮತ್ ಆಕೊಗು ಎಲ್ಲಾರುಂ ದುಆ ಆಕುವ . ಇತಿಹಾಸತ್ತ್ ಲ್ ಇಂಡ್ ತೋಲ ಇಲ್ಲಾತೆ ಒರು ನೋಂಬುಂ ಪೆರ್ನಾಲುಂ ಈ ಕುರಿ ನಙಗ್ ಬನ್ನ್ ರ್. ಪೆರ್ನಾಲ್‍ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಬೆರುಂ ಸಂಭ್ರಮ, ಎಂಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೆಂಗ್ ನಙಗ್ ಈ ಬಟತ್ತೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಬಾರೀ ಚಪ್ಪೇಂಟ್ ಚೆಲ್ಲ. ಇಬಾದತ್ ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಎಂಜಾಯಿ ಆಕೊನಾಯೆ ಪೆರ್ನಾಲ್‍ಡೆ ಅದೇ ರೀತಿಲ್ ಕಾಂಡೆಂಗ್ ಈ ಬಟತ್ತೆ ಪೆರ್ನಾಲ್‍ಗ್ ಮಹತ್ವ ಯಾರ ಉಂಡು. ಬೇಜಾರ್‍ಲುಂ ಮುಸೀಬತ್ ಕಾಲತ್‍ಲುಂ ಆಕ್ಡೆ ಇಬಾದತ್ ಗ್ ಅಲ್ಲಾಂಡೆ ಸವಾಬ್ ಚಮ್ಮೆಯಾರ. ಉಲ್ಲೆ ತುಣಿ ಮುರಿಲೆ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಸುಧಾರಿಕ್ಕುವ. ಪೋಂಡೆ ಬಂಡೆದೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡಿ ಆಕುವ. ಔತುಲು ನಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಆಕ್ಯೆಂಗ್ ನೆರೆಕರೆಗುಂ ತೆಲ್ಲ್ ಕೊಡುತು ಕಡತ್ತುವ. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಝಮಾನ್ ಪಡಿಪಾಟಿಯೆ ಪಾಠ. ಇಡೀ ಜೀವನತ್ತ್‍ಲ್ ಒರು ‘ಪೋಸಿಟೀವ್’ ಆಯಿಟ್ ಅಲವಡಿಸಿಟ್ಟ್ ಬದ್‍ಕ್ ಬದಲಾಕೊಗು ತೆರು ಕಾಣುವ. ಪಡಚ್ಚೋಂಡೆ ಕಿರ್ಫ ನಙಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರ್ಗುಂ ಕಿಟ್ಟಟ್ಟ್ ಆಮೀನ್

– ಡಾ. ಎಮ್ಮೆಸ್ಸೆಂ ಝೈನೀ ಕಾಮಿಲ್

Bearyvarthe Staff

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed