ಜೋಕು

ಕಾಸಿಮ್: ನಙಲೊ ಬಶೀರ್‍ರೊ ಬಿಸಯೆ ಗೊಂತುಂಡಲಾ ಮಮ್ಮದ್ ?
ಮಮ್ಮದ್ : ಇಲ್ಲೆ, ಎಂದ್ರೊ ಬಿಸಯ ?
ಕಾಸಿಮ್ : ಕೂಳೂರು ಪೊಲೆರೊ ನಡೂಲು ಒರು ಬೆಲಿಯೊ ಬೋರ್ಡು ಕಂಡೊ ಬಶೀರ್ ಅದ್ರೆ ಓದೊಗು ಬಾರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕಿಯವುಲ. ದೂರತ್ತ್ ಲ್ ಇನ್ನದ್‍ಲಾಯಿಟ್ಟ್ ಅವೊನುಗು ಅದ್ ಓದೊಗು ಸಮಾ ಕಂಡ್‍ಲ್ಲೆವುಲ. ಕುತೂಹಲತ್ತ್ ಲ್ ಅವೊನು ಅಪ್ಪಮೇ ಚಟ್ಟೆ ಮುಂಡು ಮಾತಿಟ್ಟ್ ಪೊಲೆಕ್ ತುಲ್ಲಿಟ್ಟ್ ನೀಂದಿಯೋಂಟು ಬೋರ್ಡುರೊ ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಿಟ್ಟ್ ಓದುಂಬೊ ಅವೊನು ಒರ್ಕಲೆ ಬೆರನ್ ಪೋಯವುಲ. ಅಪ್ಪಮೇ ನೀಂದಿಯೋಂಟು ಪೆರೊವು ಬನ್ನವುಲ.
ಮಮ್ಮದ್ : ಒಕಾ! ಅಙಂತೊ ಎಂದ್ರೊ ಎಲ್ದಿಂತ್ ಆ ಬೋರ್ಡುಲು?
ಕಾಸಿಮ್ : ಮೊಸಳೆಙ ಉಂಡು, ಈ ಪೊಲೆಲ್ ಆರುಂ ನೀಂದೋತೀರ.


Indian Bull Png, Vector, PSD, and Clipart With Transparent ...

ಪೆಂಞಯಿ : ಕನ್ನಡಿರೊ ಎದ್‍ರ್‍ಲ್ ನಿಙ ಕನ್ನ್ ಮುಚ್ಚಿ ನಿಂಡ್‍ಟ್ಟ್ ಒರು ಗಂಟೆ ಕಲಿಞತ್ತಲ್ಲೆ, ಎಂದ್ರೊ ಬಿಸಯೆ ನಿಙಲೊ?
ಮಾಪುಲೆ : ಎಂದುಂ ಇಲ್ಲೆಡೀ, ಕನ್ನ್ ಮುಚ್ಚೆಂಗ್ ನಾನ್ ಎಙನೆ ಕಾಂಡೆ, ಚಂದ ಕಾಂಡೇಂಟ್ ನೋಕುರೊ.

Bearyvarthe Staff

Add comment

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular

Most discussed